Hét instituut voor praktijkgericht onderzoek

Onderzoekslijnen: Master Social Work & Innovation

Academic Board-lid Prof. dr. Arie Dijkstra
Lector Dr. Kees Verhaar
Onderzoeksgebied Psychologie & Zorg


Onderzoekslijnen

Hieronder vindt u de link naar de onderzoekslijnen behorende bij de Masteropleiding. De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden. De doelstelling en de centrale onderzoeksvraag van de eindscriptie dienen aan te sluiten bij een van de onderzoekslijnen van de gevolgde Masteropleiding. Vragen over aansluiting van uw onderzoek bij een onderzoekslijn stelt u aan uw begeleider. 

In de opleiding Master Social Work & Innovation staat de onderzoekende houding van de professional centraal. Een dergelijke houding wordt als een kerncompetentie voor de social work professional beschouwd. Er zijn gezien de grote stelselwijzigingen als gevolg van de invoering van de Jeugdwet, de nieuwe Wmo en de Participatiewet en daarnaast de ontwikkeling van het Passend Onderwijs vrijwel geen vanzelfsprekende zekerheden meer op het sociaal domein – en dat impliceert voor de aankomende master Social Work & Innovation ‘onderzoek alle dingen en behoud het goede’. Een hele opgave, omdat, zoals men vaak zegt, ‘tijdens de verbouwing de verkoop door moet gaan’. Maar juist dan is deze houding essentieel, omdat het risico anders groot is dat bestaande routines en gewoonten (om maar niet te spreken over belangen) ertoe leiden dat het sociaal domein per saldo niet verder komt dan oude wijn in nieuwe zakken in plaats van de gewenste transitie van het sociaal domein. Deze ontwikkelingen vragen dan ook dat u  praktijkgericht onderzoek doet, om de veranderingen beter te doorzien en vanuit de eigen positie en rol actief aan de veranderingen bij te dragen.
 
Er worden drie perspectieven onderscheiden die tezamen de veranderende werkelijkheid omvatten waar de social work professional mee wordt geconfronteerd: systeem in verandering, professional & cliënt in verandering en uitvoering in verandering (zie ook Verhaar, Berk en van den Bergh, 2016). Hieronder worden de drie brede fenomenen beschreven waar de drie onderzoekslijnen zich op richten en worden ter illustratie en inspiratie globale onderzoeksvragen geformuleerd.

Klik op één van de onderstaande onderzoekslijnen voor meer informatie

 


Onderzoekslijn: Systeem in verandering

Het beleid dat betrekking heeft op de maatschappelijke domeinen waarop social work zich richt, is nationaal en internationaal in beweging. Wat houdt dat in? Zijn er ‘rode draden’ waarneembaar? Welke zijn dat dan? Dit zijn de eerste vragen waar een social work professional, die met de veranderingen als gevolg van die beweging wordt geconfronteerd, te maken krijgt. Die veranderingen zijn op nationaal niveau opgenomen in wet- en regelgeving en worden vervolgens op lokaal niveau verder geoperationaliseerd. Omdat de professional uiteindelijk opdrachtnemer is, verdient het niet alleen de aanbeveling om zicht te hebben op de uitkomsten van dat veranderproces, maar dient hij of zij ook kennis te hebben van de achterliggende overwegingen.Onderzoekslijn: Professional & cliënt in verandering

Deze onderzoekslijn gaat in op de vraag wat de (beoogde) veranderingen op het sociaal domein impliceren voor de professional, in het bijzonder in zijn relatie tot de cliënt. Een van de mogelijkheden om zicht op die implicaties te krijgen, is door de regelgeving voor het sociaal domein als vertrekpunt te nemen (zie Van Rooij, Boersma & Bruggeman, 2013 en Sprinkhuizen en Schoyle, 2012). Denk aan onderzoek naar wat nodig is om die regelgeving te verankeren in de dagelijkse praktijk. Waarna de vraag welke hindernissen dienen daarbij te worden genomen en hoe voor de hand ligt. En bij wijze van evaluatie: wat is er nu wel of niet met regelgeving te realiseren? Is het reëel om te verwachten dat geluk en welbevinden met regelgeving afdwingbaar zijn (zie Frissen, 2013)? 
 Onderzoekslijn: Uitvoering in verandering

De laatste jaren worden gekenmerkt door een pleidooi om systematisch kennis te verzamelen over de vraag hoe te werken in specifieke situaties of aan specifieke problemen. Dat betreft dus de veranderingen die gevolgen hebben voor de door de professional gebruikte methoden en technieken. Overzichtspublicaties en de agenda van de eigen organisatie en/of opdrachtgever helpen u om een idee te krijgen van de vele uitdagingen (en daarmee mogelijke onderzoeksvragen) die er in dit verband op social work afkomen (zie Berk et al., 2016; Jumelet en Wenink, 2012; Gerris, Veerman en Tellings, 2010; Tonkens en De Wilde, 2013; Kampen, Verhoeven en Verplanke, 2013 en de websites van de verschillende overheden, koepelorganisaties, kennisinstellingen, ZonMw enzovoort).